VISION

ปี 2561-2565
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาท้องถื่นให้ยั่งยืนPHILOSOPHY

รอบรู้วิชาการ
สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล

News


ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกกรรมการวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ (17 มกราคม 2565)

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกกรรมการวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ...Read More

see more      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (23 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ...Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการอินเตอร์เฟสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LabVIEW) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (18 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการอินเตอร์เฟสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LabVIEW) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด...Read More

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (14 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด...Read More

see more      
ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2563 ตารางนิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (10 กุมภาพันธ์ 2564)

ตารางนิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์...Read More

see more      
แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหลักสูตร (7 ตุลาคม 2565)

แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหลักสูตร...Read More

see more      
see more      
งาน Part time เสาร์ อาทิตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช https://th.jooble.org/ (13 พฤศจิกายน 2563)

งาน Part time เสาร์ อาทิตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช https://th.jooble.org/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-part-time-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8...Read More

see more      
Events


English Room by Mr. Rowel Pascual


No Topic


Activity

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วัสสา รวยรวย จัดกิจกรรมอบรม “การจัดทำรายละเอียดรายวิชา ( มคอ.3 และ มคอ.4 ) เพื...

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วัสสา รวยรวย จัดกิจกรรมอบรม “การจัดทำรายละเอียดรายวิชา ( มคอ.3 และ มคอ.4 ) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา" วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 -12:00 น. ณ ห้องประชุม 1811... (17 มิถุนายน 2565)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง และพบปะพูดคุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 ม...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง และพบปะพูดคุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 มิ.ย. 65 เวลา 05.45  - 07.45น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช... (17 มิถุนายน 2565)

คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ นัดประชุม รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วันศุกร์ที่ 10...

คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ นัดประชุม รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1811... (10 มิถุนายน 2565)

คณะเทคโนฯ จัดโครงการจิตอาสาซ่อมแซม/ทำความสะอาด ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์...

คณะเทคโนฯ จัดโครงการจิตอาสาซ่อมแซม/ทำความสะอาด ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์  วันนี้ (9 มิถุนายน 2565)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการจิตอาสา ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ (วัดหน้าเขา) โดยนักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติก... (9 มิถุนายน 2565)

see more

Video

VTR แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (18 พฤศจิกายน 2564)

แชมป์ SHELL ECO-MARATHON ASIA 2015 ออกอากาศในรายการเช้านี้ที่เมืองนคร 22 เมษายน 2558 นาที 11:10 (1 พฤษภาคม 2558)

แชมป์ SHELL ECO-MARATHON ASIA 2015 ออกอากาศทางช่อง3 family รายการ GoodMorningFamilyNews 28-04-58 นาที 5:00 (1 พฤษภาคม 2558)

see more