ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


อ. เปมิกา แซ่เตียว
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม


อ. วิทยา วงษ์กลาง
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


อ. อัจฉรสิริ อนุมณี
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


อ. วิศรุต ช่วยจันทร์
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


อ. พัชรินทร์ อินทมาส
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


ผศ.ดร. ดร.อรวรรณ แซ่อึ่ง
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ. เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


ผศ. ณปภัช จันทร์เมือง
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่าย


อ. ชัญญาภัค ไชยพรรณ
E-mail: -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


ผศ.ดร. ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
E-mail: -