คณบดี


อ.ดร. อภิศันย์ ศิริพันธ์
E-mail: apisan_sir@nstru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


อ. วัสสา รวยรวย
E-mail: wassa_rua@nstru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


อ.ดร. วิลาวัณย์ จินวรรณ
E-mail: wilawan_jin@nstru.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ.ดร. รอยหทัย แก้วใหม่
E-mail: roihatai_kae@nstru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


จนท. โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
E-mail: shongsak_pho@nstru.ac.th