ปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

อุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
ออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดับ
นวัตกรรมการออกแบบ
การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรหัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าสำนักงาน

ปริญญาโท

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.ม.)

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปร.ด.)