เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ศรีไพร อมรฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาง รัชฎาพร ไชยฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ปริศนา ขวัญมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นาง บุหงา นาคชูทอง

นักวิชาการศึกษา

นาง เกวลิน เกื้อสุข

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว ชาลิสา พราหมณ์ชู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง สุจิน ละหุการ (อาคาร 24-25)

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง ยุพดี จอมพงค์ (อาคาร 22-23)

เจ้าหน้าที่อาคาร

นาง สุดาพร นาคนาศักดิ์ (อาคาร 18)

เจ้าหน้าที่อาคาร