อุตสาหกรรมศิลป์

อ.ดร. อภิศันย์ ศิริพันธ์
อ. อดิศร ไกรนรา
อ. พัชรินทร์ อินทมาส
อ. วัสสา รวยรวย
ผศ.ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

วิศวกรรมพลังงาน

อ. รวิศ คำหาญพล
อ. ทิฆัมพร เขมวงศ์
ผศ. วิชิต มาลาเวช

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

อ. สุวัฒนา นิคม
อ. วิศรุต ช่วยจันทร์
อ. ปาณิศา แสงแก้ว
อ. เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ
ผศ. สุภาพ บุญเรือง

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

อ. คมกฤช แก่นทอง
อ. ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร
อ.ดร. สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์
ผศ. สุนทร ปลื้มสง

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ผศ. วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์
อ. สมหมาย ศรีสุข
อ. ธราดล วัฒนนาวิน
อ.ดร. ว่าที่ร้อยตรี วรากรณ์ สาริขา

วิศวกรรมเครื่องกล

อ. มนตรี เรืองประดับ
ผศ. อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร
อ. วิทยา วงษ์กลาง
อ. กรีฑา แก้วคงธรรม
ผศ. ปริญญา หม่อมพิบูลย์
อ. ว่าที่ร้อยตรีธราทิป ชัยมงคล

นวัตกรรมการออกแบบ

อ. อรจิตร ไชยลิขิต
อ. อัจฉรสิริ อนุมณี
ผศ. ณปภัช จันทร์เมือง

ออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดับ

อ. ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์

การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

อ.ดร. ปสุตา สังข์ศรี
อ.ดร. รอยหทัย แก้วใหม่
อ.ดร. สันติ ขำตรี
อ. ประภัสสร กุลทอง
ผศ.ดร. ธัชชา สามพิมพ์
อ.ดร. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ สีขาว

เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต

อ. เปมิกา แซ่เตียว
อ.ดร. นราพงศ์ ช่วยชัย
รศ.ดร. ดร.พงศ์เทพ วีระพงศ์
ผศ.ดร. สถาพร จันทวี

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

อ.ดร. ใยฟ้า ตระกูลสันติ
อ. ชัญญาภัค ไชยพรรณ
อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
อ.ดร. ศุภฤกษ์ กาธรรมณี
อ. พิชญาภา พริ้มพราย

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

อ. ดร.ธานี จินตสุทธิศักดิ์
ผศ. ศศิธร อิสโร
ผศ. อรพรรณ อำนวยศิลป์
ผศ.ดร. ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
ผศ.ดร. อรวรรณ แซ่อึ่ง
ผศ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์

หัวหน้าสำนักงาน

จนท. โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.ม.)

อ.ดร. วีรพล ปานศรีนวล
อ.ดร. วิลาวัณย์ จินวรรณ
ผศ.ดร. วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
ผศ.ดร. ฉัตรชัย แก้วดี