1. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3

   2. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

   3. ทุนการศึกษาทั่วไป

   4. งานเงินกู้ยืม กยศ./กรอ

   5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   7. ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา

   8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2560

   9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   10. ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษา ถึงนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และ ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

   11. รายชื่อนักศึกษา-กยศ.-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2559-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม