1. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  2. รายงานภาวะการมีงานทำแยกผ่านวุฒิ

  3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต