#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
21
ประกาศ ก.พ.อ. (7 ม.ค. 2565) และ เอกสารดาวน์โหลด
30 มกราคม 2565
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
22
รายละเอียดความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิบัติราชการ(รายปี) พ.ศ.2565
4 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
23
ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหลักสูตร
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
24
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.01-07-2564)
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
25
แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.01-07-2564)
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
26
ประกาศ-นโยบายสภา-64-67
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
27
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
28
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 พฤศจิกายน 2564
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
29
แบบฟอร์มงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 กันยายน 2564
ชาลิสา พราหมณ์ชู
30
บันทึกข้อความขออนุญาตซ่อมครุภัณฑ์
13 กันยายน 2564
ศรีไพร อมรฤทธิ์
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 36 รายการ : 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>