#
หัวข้อเอกสาร
เอกสาร
วันที่
ผุ้เผยแพร่
11
สัญญาอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง-2565
18 ตุลาคม 2565
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
12
แบบฟอร์มงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21 กันยายน 2565
ชาลิสา พราหมณ์ชู
13
แบบประเมิน ปร.อาจารย์
20 กันยายน 2565
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
14
ใบสำคัญรับเงินฉบับใหม่ 2564
2 กันยายน 2565
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
15
ใบส่งของ
2 กันยายน 2565
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
16
ใบเสนอราคา
2 กันยายน 2565
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
17
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
15 สิงหาคม 2565
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
18
สัญญาเช่ารถ
14 มีนาคม 2565
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
19
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบKTB Corporate Online (สำหรับเงินงบประมาณ)
14 มีนาคม 2565
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
20
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบKTB Corporate Online (สำหรับเงินนอกงบประมาณ)
14 มีนาคม 2565
พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
มีเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด 36 รายการ : 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>