เรื่อง : ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรายละเอียด

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด