ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 65


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟารีนา อนุพันธ์  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ได้รับทุนการศึกษาส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 65

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิรชา คล้ายสมบัติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ได้รับทุนการศึกษา 2 รางวัล ผลการเรียนดีกิจกรรมเด่น และ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 65

 

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด