ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม