ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

สาส์นจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรธรรมราช

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุกท่าน คณะฯ มีนโยบายชัดเจนในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายให้บุคลาหรในท้องถิ่นได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน การพัฒนาตยเองและองค์กร ในการจัดการศึกษา จะเน้นกระบวนการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญ

ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องฝึกฝนทักษะวิชาชีพเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และอุทิศตนให้แก่การศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังขอให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ระดับดับบัณฑิตศึกษาทุกคน มีความอดทน มุ่งมั่น ใฝ่หาความรู้ และแสวงหาประสบการณ์ เพื่อนำพาตนเองไปสู่ความเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของชุมชน สังคม ท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ท้ายนี้ขออวยพรให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุกท่าน ประสบกับความสำเร็จ ทางการศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพลังในการศึกษาเล่าเรียน การพัฒนาตนเอง พบแต่ความสุข ทั้งกายและใจ ในการศึกษาเล่าเรียนตลอดไป
ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม