ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ใยฟ้า ตระกูลสันติ (Yaifa Trakulsunti)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
E-mail : yaifa_tra@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
2551
ปริญญาโท
M.Eng.
การจัดการวิศวกรรม
Queenland University Of
2555
ปริญญาเอก
Ph.D.
Logistic Management
Heriot Watt University
2563