ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วิศรุต ช่วยจันทร์ (witsarut Chuayjan)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
E-mail : witsarut_chu@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2556
ปริญญาโท
วศ.ม.
(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560