ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : อรจิตร ไชยลิขิต (Orajit Chailikit)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : นวัตกรรมการออกแบบ
E-mail : orajit_cha@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
สส.บ.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2546
ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2550