ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ธัชชา สามพิมพ์ (Tatcha Sampim)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
E-mail : tatcha.sampim@gmail.com
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ปริญญาเอก
ปร.ด.
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-