ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ปริญญา หม่อมพิบูลย์ (Parinya Mompiboon)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : parinya_mom@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาศึกษาต่อ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2552
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2555