ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ณปภัช จันทร์เมือง (Napaphach Chanmuang)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : นวัตกรรมการออกแบบ
E-mail : napaphach_cha@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
ศป.บ.
เซรามิกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2548
ปริญญาโท
สถ.ม.
ศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2554