ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : อรวรรณ แซ่อึ่ง (Orawan Saeung)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา : นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
E-mail : orawan_ray@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
คอ.บ.
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2548
ปริญญาโท
วท.ม.
การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550
ปริญญาเอก
ปร.ด.
การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2561