ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ (TANAPORN MUANGMONGKUL)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์
E-mail : tanaporn_mua@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยครูพระนคร
2534
ปริญญาโท
ศศ.ม.
นโยบายการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกริก
2540
ปริญญาเอก
Ed.D.
INDUSTRIAL EDUCATION MANAGEMENT
Industrial Education Management
2547