ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ฉัตรชัย แก้วดี (Chatchai Kaewdee)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.ม.)
E-mail : chatchai_kae@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
ศ.บ.
เครื่องเคลือบดินเผา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537
ปริญญาโท
ศ.ม.
เครื่องเคลือบดินเผา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544
ปริญญาเอก
ปร.ด.
การออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2556