ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วิชิต มาลาเวช (Vichit Malawech)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน
E-mail : wichit_mal@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
2540
ปริญญาโท
ค.อ.ม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2549