ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : สุนทร ปลื้มสง (Sunthorn Pluemsong)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
E-mail : sunthorn_plu@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2532
ปริญญาโท
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2549