ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพ บุญเรือง (SUPAP BUNRUANG)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
E-mail : supap_bun@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
ค.บ.
การศึกษา (ช่างอุตสาหกรรมแขนง)
วิทยาลัยครูพระนคร
2532
ปริญญาโท
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2547