ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : สถาพร จันทวี (Sataporn Jantawee)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
E-mail : sataporn_jan@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2536
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2545
ปริญญาเอก
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2560