ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วิลาวัณย์ จินวรรณ (wilawan jinwan)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.ม.)
E-mail : wilawan_jin@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
ศป.บ.
ทัศนศิลป์-เซรามิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒประสานมิตร
2541
ปริญญาโท
ค.ม.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฏพระนคร
2547
ปริญญาเอก
ปร.ด.
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2555