ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์เทพ วีระพงศ์ (Pongtep Weerapong)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
E-mail : pongtap_wee@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2548
ปริญญาโท
วศ.ม.
(วิศวกรรมกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2550