ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : กรีฑา แก้วคงธรรม (Kreetha Kaewkongtham)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : kreetha_kae@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
อส.บ.
เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2543
ปริญญาโท
ค.อ.ม.
เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2549