ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์ (Siripan Trakuldit)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
E-mail : siripan_tra@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาศึกษาต่อ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้าการวัดมุม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2551
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2555