ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ประภัสสร กุลทอง (Prapatsorn Kulthong)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
E-mail : prapatsorn_kul@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2561