ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นราพงศ์ ช่วยชัย (Narapong Chuaychai)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
E-mail : narapong_cho@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
อส.บ.
เทคโนโลยีการเชื่อม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2543
ปริญญาโท
ค.ม.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2555
ปริญญาเอก
ปร.ด.
การจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2564