ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : สันติ ขำตรี (Santi Khamtree)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
E-mail : santi_kha@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2545
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550
ปริญญาเอก
ปร.ด.
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562