ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วัสสา รวยรวย (Wassa Ruayruay)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์
E-mail : wassa_rua@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
คอ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2542
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2550