ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : รวิศ คำหาญพล (Rawit Khamharnphol)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน
E-mail : rawit_kam@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
อส.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2538
ปริญญาโท
วศ.ม.
การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2557