ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : รอยหทัย แก้วใหม่ (Roihatai Kaewmai)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
E-mail : roihatai_kae@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมสิงแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2552
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมสิงแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2555
ปริญญาเอก
ปร.ด.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2563