ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : เปมิกา แซ่เตียว (Paemika Saetiaw)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
E-mail : paemika_sae@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2549
ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2554