ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : พัชรินทร์ อินทมาส (Patcharin Intamas)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์
E-mail : patcharin_int@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันราชภัฏศรีธรรมราช
2546
ปริญญาโท
ค.อ.ม.
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2555