ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี วรากรณ์ สาริขา (Acting Sub Lt. Warakorn Sarikha)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
E-mail : warakorn_sar@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2546
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2551
ปริญญาเอก
วศ.ด.
วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2561