ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ธราดล วัฒนนาวิน (Thradon Wattananavin)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
E-mail : thradon_wat@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557