ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : มนตรี เรืองประดับ (Montri Rueangpradap)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : montree_rua@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2542
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2553