ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์พัชร บัวเพ็ชร (Pongpat Buapet)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
E-mail : pongpat_bua@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2546
ปริญญาโท
วศ.ม.
(การจัดการวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2555