ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : วีรพล ปานศรีนวล (Weeraphol Pansrinual)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.ม.)
E-mail : weeraphol_pan@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2540
ปริญญาโท
ค.ม.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันราชภัฏพระนคร
2547
ปริญญาเอก
ปร.ด.
การจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2555