ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉรสิริ อนุมณี (Adcharasiri Anumanee)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : นวัตกรรมการออกแบบ
E-mail : adcharasiri_anu@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วทบ.
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2553
ปริญญาโท
สถ.ม.
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2559