ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ชัญญาภัค ไชยพรรณ (Jaruwannee Chaiyaphan)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
E-mail : -
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)
2547
ปริญญาโท
วศ.ม.
การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2551