ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ธานี จินตสุทธิศักดิ์ (Thani Jintasuttisak)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา : นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
E-mail : thani_jin@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ลาศึกษาต่อ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2555
ปริญญาโท
วท.ม.
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2557