ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ปสุตา สังข์ศรี (Pasuta Sungsee)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชา : การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
E-mail : nuruk_sun@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วท.บ.
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
-
ปริญญาโท
วท.ม.
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาลัยปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมี จูฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-
ปริญญาเอก
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคนครินทร์
2562