ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : อดิศร ไกรนรา (Adisorn Krainara)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์
E-mail : adisorn_kri@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญญบุรี
2552
ปริญญาโท
ค.ม.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2555