ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ปาณิศา แสงแก้ว (Panisa Sangkeaw)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
สังกัดระดับหลักสูตร : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
E-mail : panisa_san@nstru.ac.th
สถานะการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559
ปริญญาโท
วศ.ม.
วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562